REGULAMIN KONKURSU
Barwy Wolontariatu
Edycja 2019

§ 1.
CELE I ZADANIA KONKURSU

1. Konkurs „Barwy Wolontariatu”, zwany dalej „Konkursem”, jest organizowany na terenie województwa wielkopolskiego.

2. W ramach Konkursu  zostanie wyłonionych 5 finalistów po jednym w każdej z 5 kategorii.

3. Celami Konkursu są:

 • popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu,
 • propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienie prestiżu wolontariatu,
 • poszerzenie wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresie pracy wolontariuszy,
 • zachęcanie do podejmowania aktywności wolontarystycznej, włączania się w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.

§ 2.
ORGANIZATORZY KONKURSU

1. Konkurs organizowany jest przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

2. Partnerem strategicznym konkursu jest Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu.

§ 3.
ADRESACI KONKURSU

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, do osób korzystających z ich pomocy, do podmiotów, które realizują program wolontariatu pracowniczego, do organizacji pozarządowych oraz do instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w Wielkopolsce.

§ 4.
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W ramach konkursu można zgłaszać kandydatów i kandydatki w 4 kategoriach:
A/ WOLONTARIUSZ ROKU
B/ WOLONTARIAT RODZINNY
C/ WOLONTARIAT SZKOLNY
D/ WOLONTARIAT SENIORALNY

2. Nominowani do Konkursu mogą być:

 • wolontariusze indywidualni – w ramach kategorii wolontariusz roku, wolontariat senioralny i wolontariat szkolny,
 • grupy wolontariuszy – w ramach kategorii wolontariusz roku, wolontariat szkolny, wolontariat wolontariat senioralny,
 • rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne – w ramach kategorii wolontariat rodzinny.

3. Zgłoszeń wolontariuszy w kategorii, o której mowa w ust. 1 mogą dokonywać:

 • organizacje pozarządowe,
 • grupy samopomocowe,
 • instytucje państwowe,
 • instytucje samorządowe,
 • podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego,
 • osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy,
 • wolontariusze (możliwe jest zgłoszenie własnej kandydatury).

4. W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby fizyczne lub wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym zaświadczyć na piśmie.

5. Zgłoszeń do Konkursu dokonywać należy na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu Konkursu.
Możliwe jest zgłoszenie kilku kandydatur przez jeden podmiot. Dla każdego kandydata należy wypełnić jeden formularz.
Dany kandydat czy grupa może być zgłoszony/a tylko raz i może być przypisany/a tylko do jednej kategorii.

6. Nominowane do Konkursu mogą być osoby, które swoją aktywność wolontarystyczną realizują w dowolnym obszarze życia społecznego.

7. Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć opis działalności nominowanych osób/grup wskazanych w ust. 2, ukazujący ich działania na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy.
Opis powinien być zamieszczony na maksymalnie 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik. Opis musi być sporządzony w formie maszynopisu lub pliku komputerowego (w przypadku zgłoszeń dokonywanych pocztą elektroniczną).

8. Organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne modelowo współpracujące z wolontariuszami, a także ich wolontariusze mogą zgłosić kandydaturę organizacji/instytucji w kategorii:

 • ORGANIZACJA/INSTYTUCJA PRZYJAZNA WOLONTARIUSZOM.

Do formularza zgłoszeniowego instytucji/organizacji należy dołączyć opis działalności nominowanej organizacji/instytucji ukazujący jej działania na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Opis powinien być zamieszczony na maksymalnie 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik. Opis musi być sporządzony w formie maszynopisu lub pliku komputerowego (w przypadku zgłoszeń dokonywanych pocztą elektroniczną).

9. Fundatorem nagród finansowych jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

§ 5.
TERMIN  ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KONKURSU

1.Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 15 listopada 2019. Decyduje data wpływu zgłoszenia.
2. Kandydatów do Konkursu należy zgłaszać elektronicznie za pośrednictwem strony www.wolontariuszroku.wrk.org.pl.

§ 6.
KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ

1. Przy ocenie zgłoszonych kandydatur w kategoriach wymienionych w § 4 ust. 1 brane będą pod uwagę przede wszystkim: zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność, partnerstwo w działaniach podejmowanych przez wolontariuszy.

2. Przy ocenie zgłoszonych kandydatur w kategorii wymienionej w § 4 ust. 8 brane będą pod uwagę przede wszystkim: jakość współpracy z wolontariuszami, aspekty formalno-prawne organizacji wolontariatu, zaangażowanie wolontariuszy w rozwój organizacji/instytucji, partnerstwo w działaniach podejmowanych przez wolontariuszy. Dodatkowym atutem będą rekomendacje udzielone organizacji/instytucji przez wolontariuszy.

§ 7.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Kapituła Konkursu powołana przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych.

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 12 grudnia 2019 roku, a ogłoszenie wyników  nastąpi na Gali Wolontariatu, która odbędzie się 12 grudnia 2019 roku o godz. 12.00 w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu.

3. Kapituła Konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń, wybierze laureatów pierwszego miejsca w każdej z 5 kategorii Konkursu. W każdej z 5 kategorii kapituła Konkursu ma prawo dodatkowo przyznać wyróżnienia.

INFORMACJA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych z siedzibą przy ul. Bukowskiej 27/29, 60-501 Poznań. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę o kontakt e-­mail: biuro@wrk.org.pl.
2. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu „Barwy Wolontariatu”,w  tym procesu przyjmowania zgłoszeń, wyboru oraz rozstrzygnięcia podczas Gali Wolontariatu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat.
4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności partnerzy wydarzenia w celu przekazania nagród finansowych.
5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania.
Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

KONTAKT W SPRAWIE KONKURSU:
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań
tel. 61 85 30 930, wolontariat@wrk.org.pl