REGULAMIN KONKURSU „BARWY WOLONTARIATU” 2017

  ORGANIZATORZY KONKURSU

Organizatorami konkursu na terenie województwa wielkopolskiego jest Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych – Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu, należące do Ogólnopolskiej Sieci Centrów  Wolontariatu.

   ADRESACI KONKURSU

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w Polsce.

ZASADY UCZESTNICTWA I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KONKURSU

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 1 grudnia 2017r. Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatora konkursu. Kandydatów do konkursu można zgłaszać drogą elektroniczną pod adres: www.wolontariuszroku.wrk.org.pl

Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na załączonym formularzu. Zgłaszać można od jednego do pięciu kandydatów. Dla każdego kandydata proszę wypełnić jeden formularz.

Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego.

Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. Opis powinien być zamieszczony na max 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik.

Opis musi być sporządzony w formie pliku komputerowego.

Nominowani do konkursu mogą być:

  • pojedynczy wolontariusze,
  • grupy wolontariuszy,
  • rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne.

Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze. W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym fakcie zaświadczyć.

                                                                   KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ

Ocenie nominowanych kandydatów podlegać będzie przede wszystkim: zaangażowanie; innowacyjność; skuteczność; partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach w 2017r.

                                                                  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Wyniki konkursów zostaną ogłoszone podczas koncertu z okazji Wielkopolskiego Dnia Wolontariusza oraz Barw Wolontariatu, które odbędą się w dniu 12 grudnia 2017 roku o godz. 12:00, w Sali Ziemi (Międzynarodowe Targi Poznańskie, wejście od ul. Śniadeckich) w Poznaniu.