Cieszymy się, że chcesz docenić pracę swoich wolontariuszy i zgłosić ich udział w konkursie Barwy Wolontariatu organizowanym przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Pamiętaj. Dla każdego zgłoszenia prosimy wypełnić jeden formularz. Opis kandydata/tki /instytucji/ organizacji dołączany do zgłoszenia należy sporządzić w wersji elektronicznej i dołączyć w formie pliku (pdf, jpg, doc, docx lub zip).

Kandydatów można zgłaszać w jednej z 5 kategorii:

1) Wolontariusz roku,

2) Wolontariat rodzinny,

3) Wolontariat szkolny,

4) Wolontariat senioralny,

5) Organizacja/instytucja przyjazna wolontariuszom

Pamiętaj żeby w formularzu zgłoszeniowym wybrać odpowiednią kategorię.

Formularz wraz z dołączonym opisem działalności nominowanego kandydata/organizacji/instytucji należy wypełnić do dnia 15 listopada 2019 r. (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do organizatorów).

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

Zgłoszeń wolontariuszy mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, instytucje samorządowe, podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby fizyczne, korzystające z pomocy wolontariuszy, wolontariusze (możliwe jest zgłoszenie własnej kandydatury). W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby fizyczne lub wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym zaświadczyć na piśmie.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 12 grudnia 2019 roku, a ogłoszenie wyników nastąpi na Gali 25-lecia Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych oraz Barw Wolontariatu, która odbędzie się 12 grudnia 2019 roku o godzinie 12:00 w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu.

Zgłoś wolontariusza -> Formularz zgłoszeniowy
Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć opis działalności nominowanych osób/grup/organizacji/instytucji, ukazujący ich działania na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy.
Opis powinien być zamieszczony na maksymalnie 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksje, pamiętnik.

Przy ocenie zgłoszonych kandydatur w kategoriach 1-4 brane będą pod uwagę przede wszystkim: zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność, partnerstwo w działaniach podejmowanych przez wolontariuszy.

Przy ocenie zgłoszonych kandydatur w kategorii 5 brane będą pod uwagę przede wszystkim: jakość współpracy z wolontariuszami, aspekty formalno-prawne organizacji wolontariatu, zaangażowanie wolontariuszy w rozwój organizacji/instytucji, partnerstwo w działaniach podejmowanych przez wolontariuszy. Dodatkowym atutem będą rekomendacje udzielone organizacji/instytucji przez jej wolontariuszy.


 

Zgłoś także swoje uczestnictwo w Gali (12 grudnia 2019 roku o godz. 12:00 w Sali Ziemi MTP)